Ujistěte se, že pořídíte vyhovující strojní zařízení

Nakupujte a provozujte strojní zařízení bez starostí

Výrobní podniky v posledních letech provádí intenzivní modernizaci výrobních technologií, které se značně automatizují, především za účelem zvýšení produktivity výroby. Pořizovací náklady těchto technologií se neustále zvyšují a stejně tak se i zpřísňují technické požadavky na výrobní strojní zařízení. Správný výběr technologie je klíčem k úspěšné a efektivní výrobě.

Jaké požadavky často dodavatelé nesplňují?

Strojní zařízení často nesplňují všechny požadavky směrnice 2006/42/ES, mají neúplnou technickou dokumentaci a nedostačující návody k používání. Dodavatelé mnohokrát nedodržují postupy při uvádění zařízení do provozu. Zahraniční dodavatelé málokdy splní mandatorní požadavky podle českých zákonů.

Výrobní linky jsou soubory strojních zařízení, které pracují koordinovaným způsobem a vztahují se na ně další požadavky nad rámec jednotlivých strojů. Integrátor, který vyrábí nebo uvádí do provozu výrobní systém, je zodpovědný za splnění těchto požadavků.

Všechny tyto nedostatky prodlužují dobu projektu zavedení nové technologie, zvyšují celkové náklady a často dochází k přenesení části povinností na konečného provozovatele.

Jak Vám pomůžeme s nákupem strojních zařízení?

Rádi Vám pomůžeme s kontrolou strojních zařízení a dohlídneme na úspěšnou montáž a uvedení do provozu:

 • Kontrolou strojního zařízení
 • Kontrolou výrobní linky
 • Prohlášení o shodě a označení CE
 • Úplnost technické dokumentace a návodu k používání
 • Dozor nad uvedením zařízení do provozu
Měření podle ČSN EN 60204-1

Související právní a technické normy
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES - o strojních zařízeních
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/123/ES - o službách na vnitřním trhu
 • ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
 • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů
 • ČSN EN ISO 11161 - Bezpečnost strojních zařízení - Integrované výrobní systémy - Základní požadavky

Napište nám, rádi Vám poradíme.